Obiect de activitate

Regia are ca obiect de activitate, potrivit legislaţiei în vigoare:

a) asigurarea gabaritelor minime de navigaţie stabilite în conformitate cu prevederile naţionale şi internaţionale aplicabile, prin dragaje de întreţinere;
b) asigurarea semnalizării costiere şi plutitoare;
c) efectuarea de măsurători topohidrografice;
d) ducerea la îndeplinire a unor obligaţii ce revin statului român din convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte şi care i-au fost încredinţate prin delegare de competenţă de către Ministerul Transporturilor;
e) îndeplinirea şi a altor activităţi care îi revin în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Pentru activităţile pe care le efectuează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce i-au fost delegate potrivit alin. (2) lit. d), Regia îndeplineşte funcţia de autoritate de cale navigabilă interioară.

În realizarea obiectului de activitate, Regia îndeplineşte, potrivit legii, următoarele atribuţii şi obligaţii:

a) asigurarea adâncimilor de navigaţie prin dragaj de întreţinere;
b) executarea măsurătorilor topohidrografice în scopul urmăririi evoluţiei adâncimilor pe şenalul navigabil, cunoaşterii şi urmăririi situaţiei morfologice şi a depunerilor aluvionare, a măsurătorilor privind debitele de apă şi de aluviuni şi a măsurătorilor privind viteza curentului;
c) întocmirea sau, după caz, avizarea documentaţiilor privind realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la lucrări hidrotehnice speciale şi de protecţie a malurilor pentru asigurarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie;
d) efectuarea şi întreţinerea semnalizării costiere şi plutitoare;
e) dirijarea navigaţiei în sectoarele dificile prin staţii semaforice şi de supraveghere;
f) elaborarea regulamentului de navigaţie şi a altor reguli speciale de navigaţie şi supunerea lor spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor;
g) culegerea şi prelucrarea datelor hidrometeorologice, elaborarea prognozelor privind variaţiile de nivel al apelor canalului navigabil Bega în sectorul românesc;
h) întocmirea şi difuzarea de avize pentru navigatori;
i) avizarea studiilor şi proiectelor privind lucrări hidrotehnice şi alte lucrări care se execută pe canalul navigabil Bega ori în zona de siguranţă a acestuia;
j) avizarea studiilor şi proiectelor privind lucrări de traversare sau subtraversare a canalului navigabil Bega;
k) urmărirea derulării lucrărilor prevăzute la lit. i) şi j), în conformitate cu proiectele avizate;
l) avizarea amplasamentelor în vederea executării de lucrări de extracţie a agregatelor şi produselor de balastieră din canalul navigabil Bega;
m) avizarea lucrărilor de extracţie a agregatelor şi produselor de balastieră din canalul navigabil Bega;
n) stabilirea locurilor de deversare a materialelor rezultate din dragajele de întreţinere pentru asigurarea adâncimilor minime de navigaţie;
o) stabilirea şi avizarea locurilor de deversare a materialelor rezultate ca urmare a efectuării lucrărilor prevăzute la lit. i) şi j);
p) întreţinerea şi repararea tuturor bunurilor proprietate publică a statului date în administrare şi a bunurilor proprietate privată a Regiei;
q) punerea la dispoziţia tuturor utilizatorilor a infrastructurii de transport naval care i-a fost dată în administrare, constituită din bunuri proprietate publică a statului, precum şi a bunurilor proprietate privată a Regiei prin contracte de închiriere sau prestări de servicii ori prin asociere, în conformitate cu prevederile legale;
r) asigurarea infrastructurii pentru servicii de informare fluvială;
s) elaborarea programelor anuale şi de perspectivă pentru principalii indicatori de întreţinere a şenalului navigabil: măsurători topohidrografice, semnalizare, dragaj, precum şi pentru întreţinere, reparare şi modernizare a bunurilor proprietate publică a statului şi a bunurilor proprietate a Regiei;
ş) contractarea de credite la bănci sau la alte instituţii financiare pentru realizarea obiectivelor propuse, în condiţiile legii;
t) încheierea de contracte de vânzare-cumpărare cu operatori economici români şi străini pentru echipamente, instalaţii, materiale, piese de schimb, combustibil şi altele, destinate activităţii proprii, conform legislaţiei privind achiziţiile publice;
ţ) participarea la activităţi sau asocierea cu operatori economici, organizaţii economice patronale şi profesionale, din ţară şi din străinătate, pentru realizarea unor activităţi sau acţiuni specifice domeniului său de activitate;
u) valorificarea, după caz, a materialelor rezultate din dragajul de întreţinere;
v) participarea la consfătuiri, reuniuni şi sesiuni pe probleme tehnice şi de navigaţie, la târguri şi expoziţii;
w) ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin României din acordurile şi convenţiile internaţionale la care este parte, în condiţiile legii;
x) orice alte operaţiuni în legătură cu realizarea obiectului său de activitate.